تربیت بدنی

 

مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

مجید

هاشمی

تربیت بدنی

دکترا

استادیار

[email protected]

شنبه، سه شنبه، پنجشنبه

۴۴۰

 

 

اعضاء هیئت علمی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

بابک

زالی

تربیت بدنی

فوق لیسانس

مربی

مهرزاد

عبادی قهرمانی

تربیت بدنی

دکترا

استادیار

نوشین

عبدلی یزدی

تربیت بدنی

دکترا

مربی

فرانک

سهیلی نژاد

تربیت بدنی

فوق لیسانس

مربی

زهره

طالبی

تربیت بدنی

فوق لیسانس

مربی

مهدی

منصوری

تربیت بدنی

فوق لیسانس

مربی

فرح

نامنی

تربیت بدنی

دکترا

استادیار

بهاره

یزدانپرست

تربیت بدنی

فوق لیسانس

مربی

 

 

رشته های موجود

رشته

مقطع

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته (گرایش مدیریت و برنامه ریزی)

کارشناسی

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم انسانی

کارشناسی

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم زیستی

کارشناسی