برق

 

مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

سید امیر

قریشی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

[email protected]

شنبه، یکشنبه، چهارشنبه

203

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

سید امیر

قریشی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

 

رشته های موجود در گروه

رشته

مقطع

کاردانی برق صنعتی

کاردانی

مهندسی برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد