معماری

 

مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

نیما

موهبتی

معماری-شهرسازی

دکترا

استادیار

[email protected]

دوشنبه –پنج شنبه

214

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه معماری

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

محمد

شجاعی

معماری

دکترا

استادیار

نیما

موهبتی

معماری- شهرسازی

دکترا

استادیار

محمدرضا

منصوری

معماری

فوق لیسانس-دانشجو  دکترا

مربی

رضا

جعفر پور

معماری

فوق لیسانس-دانشجو دکترا

مربی

بابک

راشدی

معماری

فوق لیسانس

مربی

کامران

رضائیان پور

معماری

فوق لیسانس

مربی

آرش

افشاراحمدی

معماری

فوق لیسانس

مربی

 

 

 

رشته های موجود در گروه معماری

 

رشته

مقطع

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

معماری

کاردانی

طراحی صنعتی

کارشناسی پیوسته

مرمت و احیا< ابنیه و بافتهای تاریخی

کارشناسی پیوسته