کامپیوتر

مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

محمد مهدی

پناهی

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی دکتری

مربی

[email protected]

telegram channel:

telegram.me/MSCcomputer

telegram.me/varamincomputer

یک شنبه

سه ­شنبه

پنج­شنبه ( دانشکده کشاورزی )

 

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه کامپیوتر

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پویا

اسدی

مهندسی کامپیوتر

دکتری

استادیار

یاسمن

هاشمی

مهندسی کامپیوتر

فوق لیسانس

مربی

علی رضا

شفیعی امین

مهندسی کامپیوتر

فوق لیسانس

مربی

غلام رضا

آهکیان

مهندسی کامپیوتر

فوق لیسانس

مربی

محمد مهدی

پناهی

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی دکتری

مربی

اکبر

مرشد اسکی

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی دکتری

مربی

 

 

 رشته های موجود در گروه کامپیوتر

رشته

مقطع

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات –شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد