فیزیک

مشخصات مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

طاهره

پورمیرجعفری

فیزیک هسته ای

دکتری

استادیار

 [email protected]

۱و۲و۵ شنبه

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

فرزانه

قاضی مغربی

اتمی مولکولی

کارشناسی ارشد

مربی

فاطمه

آبایی

حالت جامد

کارشناسی ارشد

مربی

بیژن

نیکوروان

اختر فیزیک

دکتری

استادیار

مجید

فرهمند جو

حالت جامد

دکتری

دانشیار

حسین

کرمی

حالت جامد

دانشجوی دکتری

مربی

حمیدرضا

علایی

حالت جامد

دکتری

استادیار

 

رشته های موجود در گروه

رشته

مقطع

اختر فیزیک

کارشناسی

فیزیک

کارشناسی

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد