فیزیک

مشخصات مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

طاهره

پورمیرجعفری

فیزیک هسته ای

دکتری

استادیار

 firoozabadip@gmail.com

۱و۲و۵ شنبه

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

فرزانه

قاضی مغربی

اتمی مولکولی

کارشناسی ارشد

مربی

فاطمه

آبایی

حالت جامد

کارشناسی ارشد

مربی

بیژن

نیکوروان

اختر فیزیک

دکتری

استادیار

مجید

فرهمند جو

حالت جامد

دکتری

دانشیار

حسین

کرمی

حالت جامد

دانشجوی دکتری

مربی

حمیدرضا

علایی

حالت جامد

دکتری

استادیار

 

رشته های موجود در گروه

رشته

مقطع

اختر فیزیک

کارشناسی

فیزیک

کارشناسی

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد