شیمی و مهندسی شیمی

مشخصات مدیر گروه

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

فریبرز

عزیزی نژاد

شیمی پلیمر

دکتری تخصصی

استادیار

[email protected]

1 شنبه و 2 شنبه و 4 شنبه

 

 

 

اعضاء هیئت علمی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

فاطمه

آذرخشی

شیمی آلی

دکتری

استادیار

مسعود

مدنی

شیمی آلی

دکتری

استادیار

مصطفی

شجاعی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

مربی

نازنین

فرهادیار

شیمی معدنی

دکتری

دانشیار

نیلوفر

تاج الدینی

شیمی معدنی

دکتری

استادیار

محمدحسن

شکوهیان

شیمی معدنی

دکتری

استادیار

مهساسادات

میرعلینقی

شیمی فیزیک

دکتری

استادیار

محسن

شعبانی

شیمی فیزیک

دکتری

استادیار

الهام

منیری

شیمی فیزیک

دکتری

دانشیار

علی

مقیمی

شیمی تجزیه

دکتری

دانشیار

حکیم

فرجی

شیمی تجزیه

دکتری

استادیار

حمیدرضا

شهبازی

شیمی تجزیه

دکتری

استادیار

فرهنگ

فرهمندقوی

مهندسی محیط زیست

دکتری

استادیار

شاداب

شهسواری

مهندسی شیمی

دکتری

استادیار

 

 

 

 رشته های موجود در گروه

رشته

مقطع

سال تاسیس

شیمی تجزیه

دکتری

1393

شیمی محض

کارشناسی

1377

مهندسی شیمی

کارشناسی

1391

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

1392

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

1391

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

1390

شیمی دار ویی

کارشناسی ارشد

1394