اداره آموزش

نام

نام­ خانوادگی

سمت

شماره داخلی

عباس

عروجی

رئیس اداره آموزش علوم پایه و علوم زیستی

294

مریم

قدرتی

کارشناس گروههای معماری و مرمت بناهای تاریخی

214

شهاب

زارع

کارشناس گروههای شیمی فیزیک و تربیت بدنی

213

عباس

خاوری

کارشناس گروههای کامپیوتر، برق و مکانیک

274