معاون دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ابراهیمی

رشته تحصیلی: بیوشیمی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار