رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شعبانی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار